در شرکت معتبر تولیدی صنعتی

ردیف

شغل

تحصیلات

گرایش

حداکثر سن

تعداد

شرایط

1

کارشناس حسابداری انبار و اموال

کارشناسی از دانشگاه دولتی

حسابداری مدیریت مالی اقتصاد

35

3

3 سال سابقه کار مرتبط ترجیحاً ساکن غرب تهران یا کرج

2

کارشناس حسابداری صنعتی

کارشناسی از دانشگاه دولتی

حسابداری مدیریت مالی

35

3

3 سال سباقه کار مرتبط ترجیحاً ساکن غرب تهران یا کرج

3

کارشناس خرید

کارشناس رشته ای مهندسی ترجیحاً مکانیک

کلیه گرایشها

35

3

3 سال سابقه کار مرتبط ترجیحاً ساکن غرب تهران یا کرج

4

کارشناس انبار

کارشناس صنایع یا مدیریت صنعتی از دانشگاه دولتی

کلیه گرایشها

35

3

3 سال سابقه کار مرتبط

ترجیحاً ساکن غرب تهران یا کرج

5

کارشناس مهندسی صنایع

مهندسی صنایع از دانشگاه دولتی

کلیه گرایشها

35

4

3 سال سابقه کار مرتبط ترجیحاً ساکن غرب تهران یا کرج

6

کارشناس کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

مهندسی صنایع یا مکانیک از دانشگاه دولتی

کلیه گرایشها

35

 

3 سال سابقه کار مرتبط ترجیحاً ساکن غرب تهران یا کرج

7

کارشناس مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک از دانشگاه دولتی

کلیه گرایشها

35

3

مسلط به زبان انگلیسی و نرم افزارهای مدل سازی 3 سال سابقه کار مرتبط ترجیحاً ساکن غرب تهران یا کرج

8

کارشناس ایمنی و بهداشت

کارشناس ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه ای

کلیه گرایشها

35

2

3 سال سابقه کار مرتبط ترجیحاً ساکن غرب تهران یا کرج

آگهی استخدامی

داوطلبان رزومه خود را به آدرس   Employee.ab@gmail.com ارسال نمایند. ذکر عنوان شغل و ردیف شغلی الزامی است.